Chinese (Traditional) Chinese (Simplified) English Japanese

2015年2月份例會

今天下午香港折友会在城市大学举办二月份例會,由黄小姐教摺叮噹,招叔教摺綿羊和山羊。

 

               二O一五年二月一日報道

以下鏈接是今天教摺的山羊,供溫習用。

https://www.youtube.com/watch?v=ssTIVg0eO6Q&;list=UUgMBvUmA-4nidyz5UyciBEw

紙幣羊的摺法:https://www.youtube.com/watch?v=0JRw6IOiZOs


bfcd